Tag: สวดมนต์ขอพร

  • ชาวแก๊งเกมสล็อตที่อยากห่างโรคให้สวดบทนี้

    ชาวแก๊งเกมสล็อตที่อยากห่างโรคให้สวดบทนี้

    เพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตเคยได้ยินเรื่อง บทสวดโพชฌังคปริตร หรือโพชฌังคสูตร บ้างหรือเปล่า บทสวดนี้เป็นบทสวดในสมัยพุทธกาลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ใช้สวดเมื่อตัวเองเจ็บป่วย หรือสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย เป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบัน เชื่อกันว่า อานิสงส์แห่งการเจริญพระพุทธมนต์บทนี้ ทำให้เกิดสมาธิและความสงบใจ บรรเทาอาการเจ็บป่วยด้วยสภาพจิตที่สงบ และจะเกิดอานุภาพมากหากบำเพ็ญจิตเจริญภาวนาควบคู่ไปด้วย หรือในโอกาสสำคัญ เช่น วันเกิด วันปีใหม่ มีการสวดบทโพชฌังคปริต อวยพรให้มีความสุขสวัสดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและให้มีอายุยืน เพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตสามารถนำบทสวดนี้ไปสวดได้น๊า ไม่ว่าจะป่วยเอง หรือคนใกล้ชิดป่วยก็สามารถสวดได้เช่นกัน ประวัติความเป็นมาของบทสวดโพชฌังคปริตร หรือโพชฌังคสูตร มีการอ้างอิงพระไตรปิฎก ซึ่งเล่าว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปเยี่ยมพระมหากัสสปะที่อาพาธอยู่ จึงทรงแสดงธรรมบทสวดโพชฌงค์ หลักธรรมหมวดหนึ่งในบทสวดโพชฌังคปริตร แก่พระมหากัสสปะ และพบว่าสามารถหายจากอาพาธได้ อีกครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรมบทนี้แก่พระโมคคัลลานะซึ่งอาพาธ หลังจากนั้นพบว่าพระโมคคัลลานะ หายจากอาพาธ และเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาพาธ จึงตรัสให้พระจุนทะเถระ แสดงธรรมบทนี้ถวาย จนหายจากอาพาธเช่นกัน ทำให้พุทธศาสนิกชนเชื่อว่าบทสวดนี้ ช่วยให้หายจากโรคและอาการเจ็บป่วยได้ บทสวดโพชฌังคปริตร ฉบับเต็ม พร้อมคำแปล นะโม ตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(3 จบ) โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง…